Αειφορία
Η προσέγγιση της Lavazza για την ανάπλαση της περιοχής της Aurora αντανακλά τα κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας, με στόχο τη μείωση και την πρόληψη της ρύπανσης και της εκμετάλλευσης αναλώσιμων ενεργειακών πόρων, μια απόφαση η οποία έχει οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η εταιρεία αποφάσισε επίσης να προτείνει το νέο κτίριο, που στεγάζει το Κέντρο Εταιρικής Διαχείρισης, για τη Χρυσή πιστοποίηση LEED (Ηγέτης στον σχεδιασμό για την ενέργεια και το Περιβάλλον), το πιο διάσημο σε όλο τον κόσμο βραβείο ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης που λίγα κτίρια στην Ιταλία έχουν καταφέρει να αποκτήσουν.
LEED®: Τι είναι;

Η νέα έδρα έχει προταθεί για τη Χρυσή πιστοποίηση LEED®. Το αρκτικόλεξο σημαίνει «Ηγέτης στον Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Περιβάλλον» και αντιπροσωπεύει την πιο δημοφιλή αναγνώριση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων παγκοσμίως. Είναι ένα εθελοντικό σύστημα μέτρησης, που σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων εμπορικών, τριτογενών και οικιστικών κτιρίων. Το νέο Κέντρο Εταιρικής Διαχείρισης έχει ακολουθήσει τις διατάξεις του πρωτοκόλλου της LEED®, από την επιλογή της τοποθεσίας έως τον σχεδιασμό, την εκτέλεση (όπου ανακτήθηκε το 80% των ερειπίων) και την παρακολούθηση μετά την εργασία. Το κτίριο έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μέγιστη άνεση στους εργαζόμενους στη Lavazza, για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης του πόσιμου νερού. Τα κριτήρια αξιολόγησης διαχωρίζονται σε προϋποθέσεις και πιστώσεις. Οι προϋποθέσεις είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για να αποκτηθεί οποιοδήποτε επίπεδο πιστοποίησης LEED®. Οι πιστώσεις επιτρέπουν την απόκτηση βαθμολογίας βάσει του τι καθορίζει το επίπεδο της πιστοποίησης: βάση, silver, gold και platinum.

Το νέο Κέντρο Εταιρικής Διαχείρισης της Lavazza έχει ως στόχο να επιτύχει το χρυσό επίπεδο, σύμφωνα με το πρότυπο LEED® Italia 2009 για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις.

Αειφορία της περιοχής + Αειφορία της περιοχής

Αντιστοιχεί στο ¼ των εκχωρημένων σημείων και απευθύνεται στις περιβαλλοντικές πτυχές της περιοχής όπου ανεγείρεται το κτίριο. Οι πιστώσεις ανταμείβουν την επιλογή οικοδόμησης εντός αστικών περιοχών ή σε περιοχές όπου υπάρχει καλό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών, για την ανάπλαση περιοχών, την ενθάρρυνση των μελλοντικών χρηστών να χρησιμοποιούν οικολογικά μέσα μεταφοράς, να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν το νερό της βροχής, να μειώνουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας (υπερθέρμανση των αστικών περιοχών) και της φωτορύπανσης.

Διαχείριση νερού + Διαχείριση νερού

Η κατηγορία Διαχείριση νερού  (1 προϋπόθεση, 3 πιστώσεις, μέγ. 10 πόντοι) περιλαμβάνει περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διάθεση νερού σε κτίρια, την προώθηση της μείωσης στην κατανάλωσηνερού και την ανακύκλωση του βρόχινου νερού.

Ενέργεια και ατμόσφαιρα + Ενέργεια και ατμόσφαιρα

Αυτή η κατηγορία αντιστοιχεί στο 1/3 των εκχωρημένων σημείων και προωθεί τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή εναλλακτικές πηγές.

Υλικά και πόροι + Υλικά και πόροι

Αυτή η κατηγορία (1 προϋπόθεση, 8 πιστώσεις, μέγ. 14 πόντοι) λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την επιλογή των υλικών, τη διάθεση των αποβλήτων και τη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία.

Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος + Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος


Η κατηγορία (2 προϋποθέσεις, 15 πιστώσεις, μέγ. 15 βαθμοί) αφορά περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και την άνεση των χρηστών του κτιρίου, την αποτελεσματικότητα του συστήματος ανταλλαγής αέρα και τον έλεγχο της μόλυνσης του αέρα.

Διαδικασία πιστοποίησης

Η καταχώρηση ενός έργου είναι το επίσημο βήμα που ξεκινά τη διαδικασία πιστοποίησης LEED®. Ένα έργο που είναι υποψήφιο για την πιστοποίηση πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος, και μόνο σε αυτό το σημείο μπορεί το έργο να καταχωρηθεί αποτελεσματικά. Οι σχεδιαστές του έργου πρέπει, ως εκ τούτου, να προετοιμάσουν την απαραίτητη τεκμηρίωση και δείκτες που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των πιστώσεων. Η πιστοποίηση LEED® επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση της κατασκευής, αποδεικνύοντας ότι το κτίριο πληροί τις απαιτήσεις του προγράμματος του επιπέδου πιστοποίησης για το οποίο είναι υποψήφιο.

Το νέο Κέντρο Εταιρικής Διαχείρισης της Lavazza καταχωρίστηκε ως έχοντας λάβει τη χρυσή πιστοποίηση LEED® τον Σεπτέμβριο του 2011 και κατά την ημερομηνία αυτή ήταν το πρώτο υποψήφιο κτίριο στην περιοχή του Πιεμόντε.

Δεδομένου ότι η πιστοποίηση είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας, υπάρχουν τρεις ειδικοί φορείς για το Κέντρο Εταιρικής Διαχείρισης της Lavazza:

  • Η Εξουσιοδοτημένη Επιτροπή (εποπτική αρχή): ένας φορέας υπεύθυνος για την εποπτεία του σχεδιασμού, της εγκατάστασης και της δοκιμής όλων των συστημάτων των εγκαταστάσεων που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου·
  • Ο LEED® AP (Διαπιστευμένος Επαγγελματίας ή Πιστοποιημένος Επαγγελματίας): αρμόδιο πρόσωπο στη διαδικασία πιστοποίησης, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της ομάδας σχεδιασμού και κατασκευής για τη λήψη πιστώσεων και τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των εργοταξίων·
  • Ο διευθυντής LEED® εντός τηςεκτελεστικής εταιρείας.
Η αειφορία έρχεται πρώτη

Το νέο Κέντρο Εταιρικής Διαχείρισης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα κριτήρια αειφορίας. 
Μια προσέγγιση που η Lavazza εφαρμόζει σε όλες της τις διεργασίες και πρωτοβουλίες.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ