Back
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
COLLECTIONS
ΚΑΦΕΣ

*Η Lavazza δεν συνδέεται, υποστηρίζεται ή χρηματοδοτείται από τη Nespresso.

**Οι λέξεις Nescafè®, Dolce Gusto® και Melody I αποτελούν εμπορικά σήματα τρίτων και δεν σχετίζονται με τη Luigi Lavazza S.p.A.

BUSINESS
LAVAZZA STORIES

Ανακαλύψτε περισσότερα

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ CO₂


Συχνές ερωτήσεις Κάψουλες συστήματος καφέ Firma

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος μηδενικών εκπομπών άνθρακα της Lavazza; Ποιες φάσεις περιλαμβάνονται; Τι συμπεριλαμβάνουν οι μηδενικές εκπομπές CO₂;

Οι μηδενικές εκπομπές αυτών των καψουλών περιλαμβάνουν την αντιστάθμιση εκπομπών που παράγονται σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, από την καλλιέργεια του καφέ μέχρι το τέλος της ζωής τους, σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταφοράς και απόρριψης.

Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή πρώτων υλών, την κατασκευή προϊόντων, τη φάση συσκευασίας, τη μεταφορά προς όλες τις κατευθύνσεις και, τέλος, τη φάση απόρριψης.

Πώς υλοποιείται η στρατηγική της Lavazza για μηδενικές εκπομπές άνθρακα; Γιατί αντισταθμίζονται οι εκπομπές άνθρακα από τις κάψουλες Lavazza Firma;

Οι νέες κάψουλες Firma αντισταθμισμένων εκπομπών άνθρακα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τον όμιλο Lavazza Group, ο οποίος στοχεύει να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα για όλες τις εταιρείες και τα προϊόντα του ομίλου, όπως απαιτείται από το σχέδιο Roadmap to Zero του Lavazza Group. Αυτή η διαδρομή είναι συνεπής με τη δέσμευση του Lavazza Group να τηρεί τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα με ανταπόκριση στους στόχους του SDG 12 (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης: υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και SDG 13 (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης: καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής).

Συγκεκριμένα, τα έργα αντιστάθμισης στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO₂. Κάθε τόνος CO₂ που προέρχεται από μείωση ή δέσμευση, παράγει 1 πίστωση άνθρακα.

Οι αποτελεσματικές μειώσεις (ή κατασχέσεις) εκπομπών μετρώνται με ακρίβεια και αυστηρές μεθοδολογίες υπολογισμού, και αυτές επαληθεύονται από τρίτα μέρη. Μετά από αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης, εκδίδονται πιστώσεις άνθρακα στην αγορά και διατίθενται μέσω ενός διεθνούς, ηλεκτρονικού μητρώου άνθρακα. B28 Όλες οι λειτουργίες ανιχνεύονται και είναι δημοσίως διαθέσιμες. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εκκαθάρισης, οι πιστώσεις αποσύρονται για την αποφυγή διπλού υπολογισμού. Η αντιστάθμιση πραγματοποιείται με την υποστήριξη έργων αναδάσωσης, αειφόρας γεωργίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά τα έργα βρίσκονται εκτός της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και μπορούν να παράγουν ποιοτικές πιστώσεις άνθρακα που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα (VCS, CCBA, CDM).

Τι σημαίνουν οι μηδενικές εκπομπές CO₂ για τη Lavazza;

Η προσέγγιση του Ομίλου μας απέναντι στον μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα ξεκινά μειώνοντας τις εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής της Lavazza, από την καλλιέργεια του καφέ έως το τέλος ζωής του προϊόντος, μέσα από όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Καθώς γνωρίζουμε ότι όλες οι εκπομπές δεν μπορούν να μηδενιστούν, η Lavazza ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα υπολειπόμενων εκπομπών, για εκείνες που δεν μπόρεσαν να μειωθούν. Το 2020 ξεκίνησε η προσπάθειά μας να αντισταθμίσουμε τις άμεσες εκπομπές και να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές για τα γραφεία και τα εργοστάσια παραγωγής του Ομίλου μας. Ο απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρης ουδετερότητα άνθρακα αντισταθμίζοντας όλες τις έμμεσες εκπομπές, δηλ. όλες τις εκπομπές που παράγονται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από την παραγωγή του πράσινου καφέ, τη συσκευασία, τη διανομή του τελικού προϊόντος, τη χρήση και απόρριψη των προϊόντων.

Σε επίπεδο προϊόντος, για τις κάψουλες του συστήματος καφέ Lavazza Firma, αντισταθμίσαμε όλες τις ετήσιες εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τους όγκους που έχουν πουληθεί.

Είναι όλα τα προϊόντα μονής μερίδας Lavazza αντισταθμισμένων εκπομπών CO₂;

Οι κάψουλες αντιστάθμισης εκπομπών CO₂ της Firma αποτελούν σχετικό ορόσημο του σχεδίου «Roadmap to Zero» που στοχεύει στη μείωση και την αποζημίωση των έμμεσων εκπομπών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, προς όλες τις κατευθύνσεις των εργασιών της Lavazza (πράσινος καφές, συσκευασία, μεταφορά, διάθεση). Επιπλέον, για άμεσες εκπομπές, η Lavazza έχει μειώσει και αντισταθμίσει τις εκπομπές της στο Εταιρικό επίπεδο (εργοστάσια παραγωγής, εμπορικά γραφεία, γραφεία) από το 2020. Ο μηδενισμός των έμμεσων εκπομπών θα λάβει χώρα σταδιακά και θα επιτευχθεί μέσω προοδευτικών ετήσιων στόχων που αντιπροσωπεύονται από τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα.

Γιατί επέλεξε η Lavazza έργα αντιστάθμισης εκτός Ευρώπης;

Τα περισσότερα από τα έργα αντιστάθμισης που υπάρχουν σήμερα βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Τα κοινωνικά oφέλη που συνδέονται με αυτά τα έργα έχουν μια αξιοσημείωτη θετική επίδραση στις τοπικές κοινωνίες όπου υλοποιείται το έργο.

Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση εκπομπών άνθρακα;

Καθώς η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, η επίπτωση ενός τόνου άνθρακα που εκπέμπεται κάπου στον κόσμο μπορεί να μηδενιστεί μειώνοντας ή δεσμεύοντας έναν τόνο άνθρακα σε κάποιο άλλο σημείο - αυτή είναι η αρχή της αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα (γνωστή επίσης ως αντιστάθμιση εκπομπών CO₂).

Αυτή η μείωση άνθρακα (ή δέσμευση) επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένων έργων άνθρακα, τα οποία γίνονται πολύ συχνά σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Αυτά τα έργα παράγουν πιστώσεις άνθρακα, όπου 1 πίστωση = 1 τόνος μειωμένων ή δεσμευμένων εκπομπών CO₂. Οι εξοικονομήσεις άνθρακα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και ελέγχονται τακτικά.

Επιπλέον της μείωσης ή δέσμευσης άνθρακα, ορισμένα από αυτά τα έργα παρέχουν επίσης άλλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά oφέλη, όπως τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εργασία, την αύξηση ημερομισθίου και υποστήριξη των τομέων εκπαίδευσης και υγείας. Η υποστήριξη αυτών των έργων είναι ένας τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών με έναν βιώσιμο τρόπο, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Υπάρχουν οποιοιδήποτε δεσμευτικοί νομικοί κανόνες που αφορούν στην επιλογή αυτή;

Η προσέγγισή μας απέναντι στον μηδενισμό εκπομπών άνθρακα είναι μια καθαρά εθελοντική πράξη. Αυτή η διαδρομή είναι συνεπής με τη δέσμευση του Lavazza Group να τηρεί τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα με ανταπόκριση στους στόχους του SDG 12 (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης: υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και SDG 13 (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης: καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής).

Πώς δημιουργείται μια πίστωση άνθρακα; Πώς επικυρώνεται;

Όλα τα έργα αντιστάθμισης στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO₂. Κάθε τόνος CO₂ που προέρχεται από μείωση ή δέσμευση, παράγει 1 πίστωση άνθρακα. Οι αποτελεσματικές μειώσεις (ή κατασχέσεις) εκπομπών μετρώνται με ακρίβεια και αυστηρές μεθοδολογίες υπολογισμού και επαληθεύονται από τρίτα μέρη αναγνωρισμένα από τα Ηνωμένα Έθνη. Μετά από αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης, εκδίδονται πιστώσεις άνθρακα στην αγορά και διατίθενται μέσω ενός διεθνούς, ηλεκτρονικού μητρώου άνθρακα. Όλες οι λειτουργίες εκκαθάρισης ανιχνεύονται και είναι δημοσίως διαθέσιμες. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εκκαθάρισης, οι πιστώσεις αποσύρονται για την αποφυγή διπλού υπολογισμού. Η αντιστάθμιση πραγματοποιείται με την υποστήριξη έργων αναδάσωσης, αειφόρας γεωργίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά τα έργα βρίσκονται εκτός της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και μπορούν να παράγουν ποιοτικές πιστώσεις άνθρακα που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα (VCS, CCBA, CDM).

Συχνές ερωτήσεις Κάψουλες συστήματος καφέ Blue

Είναι όλα τα προϊόντα μονής μερίδας Lavazza αντισταθμισμένων εκπομπών CO₂;

Οι κάψουλες Blue αντιστάθμισης εκπομπών CO₂ αποτελούν ένα σχετικό ορόσημο του σχεδίου «Roadmap to Zero» που στοχεύει στη μείωση και την αποζημίωση των έμμεσων εκπομπών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, προς όλες τις κατευθύνσεις των εργασιών της Lavazza (πράσινος καφές, συσκευασία, μεταφορά, διάθεση). Επιπλέον, για άμεσες εκπομπές, η Lavazza έχει μειώσει και αντισταθμίσει τις εκπομπές της στο Εταιρικό επίπεδο (εργοστάσια παραγωγής, εμπορικά γραφεία, γραφεία) από το 2020. Ο μηδενισμός των έμμεσων εκπομπών θα λάβει χώρα σταδιακά και θα επιτευχθεί μέσω προοδευτικών ετήσιων στόχων που αντιπροσωπεύονται από τα προϊόντα και τα εμπορικά σήματα.

Υπάρχουν οποιοιδήποτε δεσμευτικοί νομικοί κανόνες που αφορούν στην επιλογή αυτή;

Η προσέγγισή μας απέναντι στον μηδενισμό εκπομπών άνθρακα είναι μια καθαρά εθελοντική πράξη. Αυτή η διαδρομή είναι συνεπής με τη δέσμευση του Lavazza Group να τηρεί τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα με ανταπόκριση στους στόχους του SDG 12 (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης: υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και SDG 13 (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης: καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής).

Πώς υλοποιείται η στρατηγική της Lavazza για μηδενικές εκπομπές άνθρακα; Γιατί αντισταθμίζονται οι εκπομπές άνθρακα από τις κάψουλες Lavazza Blue;

Οι νέες κάψουλες Blue αντισταθμισμένων εκπομπών άνθρακα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τον όμιλο Lavazza Group, ο οποίος στοχεύει να φέρει όλες τις εταιρείες και τα προϊόντα του ομίλου σε κατάσταση ουδετερότητας άνθρακα, όπως απαιτείται από το σχέδιο Roadmap to Zero του Lavazza Group. Αυτή η διαδρομή είναι συνεπής με τη δέσμευση του Lavazza Group να τηρεί τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα με ανταπόκριση στους στόχους του SDG 12 (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης: υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και SDG 13 (Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης: καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής).

Συγκεκριμένα, τα έργα αντιστάθμισης στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO₂. Κάθε τόνος CO₂ που προέρχεται από μείωση ή δέσμευση, παράγει 1 πίστωση άνθρακα.

Οι αποτελεσματικές μειώσεις (ή κατασχέσεις) εκπομπών μετρώνται με ακρίβεια και αυστηρές μεθοδολογίες υπολογισμού, και αυτές επαληθεύονται από τρίτα μέρη. Μετά από αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης, εκδίδονται πιστώσεις άνθρακα στην αγορά και διατίθενται μέσω ενός διεθνούς, ηλεκτρονικού μητρώου άνθρακα. B28 Όλες οι λειτουργίες ανιχνεύονται και είναι δημοσίως διαθέσιμες. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εκκαθάρισης, οι πιστώσεις αποσύρονται για την αποφυγή διπλού υπολογισμού. Η αντιστάθμιση πραγματοποιείται με την υποστήριξη έργων αναδάσωσης, αειφόρας γεωργίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά τα έργα βρίσκονται εκτός της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και μπορούν να παράγουν ποιοτικές πιστώσεις άνθρακα που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα (VCS, CCBA, CDM).

Πώς δημιουργείται μια πίστωση άνθρακα; Πώς επικυρώνεται;

Όλα τα έργα αντιστάθμισης στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO₂. Κάθε τόνος CO₂ που προέρχεται από μείωση ή δέσμευση, παράγει 1 πίστωση άνθρακα. Οι αποτελεσματικές μειώσεις (ή κατασχέσεις) εκπομπών μετρώνται με ακρίβεια και αυστηρές μεθοδολογίες υπολογισμού και επαληθεύονται από τρίτα μέρη αναγνωρισμένα από τα Ηνωμένα Έθνη. Μετά από αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης, εκδίδονται πιστώσεις άνθρακα στην αγορά και διατίθενται μέσω ενός διεθνούς, ηλεκτρονικού μητρώου άνθρακα. Όλες οι λειτουργίες εκκαθάρισης ανιχνεύονται και είναι δημοσίως διαθέσιμες. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εκκαθάρισης, οι πιστώσεις αποσύρονται για την αποφυγή διπλού υπολογισμού. Η αντιστάθμιση πραγματοποιείται με την υποστήριξη έργων αναδάσωσης, αειφόρας γεωργίας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά τα έργα βρίσκονται εκτός της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και μπορούν να παράγουν ποιοτικές πιστώσεις άνθρακα που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα (VCS, CCBA, CDM).

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος μηδενικών εκπομπών άνθρακα της Lavazza; Ποιες φάσεις περιλαμβάνονται; Τι συμπεριλαμβάνουν οι μηδενικές εκπομπές CO₂;

Οι μηδενικές εκπομπές αυτών των καψουλών περιλαμβάνουν την αντιστάθμιση εκπομπών που παράγονται σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, από την καλλιέργεια του καφέ μέχρι το τέλος της ζωής τους, σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταφοράς και απόρριψης.

Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή πρώτων υλών, την κατασκευή προϊόντων, τη φάση συσκευασίας, τη μεταφορά προς όλες τις κατευθύνσεις και, τέλος, τη φάση απόρριψης.

Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση εκπομπών άνθρακα;

Καθώς η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, η επίπτωση ενός τόνου άνθρακα που εκπέμπεται κάπου στον κόσμο μπορεί να μηδενιστεί μειώνοντας ή δεσμεύοντας έναν τόνο άνθρακα σε κάποιο άλλο σημείο - αυτή είναι η αρχή της αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα (γνωστή επίσης ως αντιστάθμιση εκπομπών CO₂).

Αυτή η μείωση άνθρακα (ή δέσμευση) επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένων έργων άνθρακα, τα οποία γίνονται πολύ συχνά σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Αυτά τα έργα παράγουν πιστώσεις άνθρακα, όπου 1 πίστωση = 1 τόνος μειωμένων ή δεσμευμένων εκπομπών CO₂. Οι εξοικονομήσεις άνθρακα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και ελέγχονται τακτικά.

Επιπλέον της μείωσης ή δέσμευσης άνθρακα, ορισμένα από αυτά τα έργα παρέχουν επίσης άλλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά oφέλη, όπως τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εργασία, την αύξηση ημερομισθίου και υποστήριξη των τομέων εκπαίδευσης και υγείας. Η υποστήριξη αυτών των έργων είναι ένας τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών με έναν βιώσιμο τρόπο, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Τι σημαίνουν οι μηδενικές εκπομπές CO₂ για τη Lavazza;

Η προσέγγιση του Ομίλου μας απέναντι στον μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα ξεκινά μειώνοντας τις εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής της Lavazza, από την καλλιέργεια του καφέ έως το τέλος ζωής του προϊόντος, μέσα από όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Καθώς γνωρίζουμε ότι όλες οι εκπομπές δεν μπορούν να μηδενιστούν, η Lavazza ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα υπολειπόμενων εκπομπών, για εκείνες που δεν μπόρεσαν να μειωθούν. Το 2020 ξεκίνησε η προσπάθειά μας να αντισταθμίσουμε τις άμεσες εκπομπές και να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές για τα γραφεία και τα εργοστάσια παραγωγής του Ομίλου μας. Ο απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρης ουδετερότητα άνθρακα αντισταθμίζοντας όλες τις έμμεσες εκπομπές, δηλ. όλες τις εκπομπές που παράγονται σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από την παραγωγή του πράσινου καφέ, τη συσκευασία, τη διανομή του τελικού προϊόντος, τη χρήση και απόρριψη των προϊόντων.

Σε επίπεδο προϊόντος, για τις κάψουλες συστήματος καφέ Lavazza Blue, αντισταθμίσαμε όλες τις ετήσιες εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τους όγκους που έχουν πουληθεί.

Γιατί επέλεξε η Lavazza έργα αντιστάθμισης εκτός Ευρώπης;

Τα περισσότερα από τα έργα αντιστάθμισης που υπάρχουν σήμερα βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Τα κοινωνικά oφέλη που συνδέονται με αυτά τα έργα έχουν μια αξιοσημείωτη θετική επίδραση στις τοπικές κοινωνίες όπου υλοποιείται το έργο.