Κώδικας δεοντολογίας
Ανακαλύψτε τις αξίες που καθοδηγούν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
Πάθος για αριστεία
Προσπαθούμε να είμαστε άνθρωποι που, χάρη στο πάθος για τη δουλειά τους, επιτυγχάνουν άριστη ποιότητα σε ό,τι κάνουν.
Ομαδικό πνεύμα
Αν και η επιμέρους εξειδίκευση είναι απαραίτητη, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη συνεργασία. Έχοντας αυτήν την πεποίθηση, είμαστε πάντα πλήρως πρόθυμοι να συνεργαστούμε με κάθε εμπλεκόμενο παράγοντα.
Ευγνωμοσύνη
Σκοπεύουμε να δείξουμε ενεργά ευγνωμοσύνη σε όσους συμμετέχουν στην επίτευξη των στόχων μας, εκτιμώντας πάντα τη συμβολή τους και δημιουργώντας μια σχέση αμοιβαίας ανάπτυξης.
Διαφάνεια
Οι καλύτερες λύσεις εντοπίζονται μέσω ανοικτού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. Πιστεύουμε ότι η απρόσκοπτη επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας. Δεσμευόμαστε να είμαστε ειλικρινείς, ανοιχτοί και διαθέσιμοι συνομιλητές για να προωθήσουμε και να διατηρήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Ακεραιότητα
Επιτυγχάνουμε τους στόχους μας με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Σε καμία περίπτωση η δικαιολογία της δράσης προς όφελος του Ομίλου δεν δικαιολογεί συμπεριφορές που παραβιάζουν τους νόμους και τους κανονισμούς ή γενικά συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με μια ειλικρινή και σοβαρή συμπεριφορά.
Προνοητικότητα
Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα επηρεάσουν το μέλλον μας και το μέλλον των επόμενων γενεών.
Έχοντας την επίγνωση αυτή, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία στην απαίτηση ικανοποίησης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών. Ως εκ τούτου, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δούμε το μέλλον και να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις μας σε ένα συνολικό πλαίσιο περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε μια διαχρονική κληρονομιά.
Ζητάμε από τους προμηθευτές μας να αποδεχθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας ως αναπόσπαστο μέρος της συμβατικής μας σχέσης και να δεσμεύονται να συμμορφωθούν με τους κανόνες που περιέχονται σε αυτόν, διαφορετικά η σύμβαση θα τερματιστεί. Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τις προσδοκίες μας προς τους εμπορικούς εταίρους να διατηρούνται μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.

Οι αξίες που καθοδηγούν τις σχέσεις της Lavazza και των προμηθευτών της περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών: πάθος για αριστεία, ηθικά ορθή συμπεριφορά, ευγνωμοσύνη, σεβασμός των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, προνοητικότητα και διαφάνεια.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ