• Εκτύπωση
  • Σελιδοδείκτης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Νομοθετικό διάταγμα αριθ 196 της 30ής Ιουνίου 2003

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όπως απαιτείται από το άρθρο. 13 του ιταλικού Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το νομοθετικό διάταγμα αριθ 196 της 30 Ιουνίου 2003,
Η LUIGI LAVAZZA S.p.A. ενημερώνει ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

1) Σκοπός της συλλογής δεδομένων, η χρήση και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα διενεργείται για τους ακόλουθους σκοπούς:
* Βραβεία διαγωνισμών·
* εγγραφή σε «κοινότητες» χρηστών, που προωθείται σε διαδικτυακούς τόπους·
* ανάλυση αγοράς και εμπορίας (υπόκειται στη συναίνεση)·
* επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς (υπόκειται στη συναίνεση)·
* αποστολή διαφημιστικού υλικού Lavazza, ενημερωτικών δελτίων, λοιπές ενέργειες προώθησης και εμπορικές πρωτοβουλίες επικοινωνίας, επίσης μέσω e-mail, μέσω κινητού ή μέσω mms (Multimedia Messaging Service) ή SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) (υπόκειται στη συναίνεση)·
* συμβατικών και εμπορικών σχέσεων·
* οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, για τους οποίους ο ενδιαφερόμενος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
2) Χρήση της επεξεργασίας δεδομένων και Διατήρηση
Τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και μέσων για την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων και η πρόσβαση θα είναι είτε με μη αυτόματο τρόπο είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων μέσων μνήμης.
Ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, όπως υποδεικνύεται από το νόμο, που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης σε μέρη, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να υπόκειται σε μετάδοση μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, είτε χρησιμοποιώντας ένα τοπικό προστατευόμενο δίκτυο είτε μέσω του διαδικτύου.
Όσον αφορά το τελευταίο αυτό τα δεδομένα θα υπόκεινται στα τυποποιημένα μέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζονται από το δίκτυο.
Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από υπαλλήλους της Lavazza ή/και κορυφαίες εταιρείες που εξουσιοδοτούνται από τη Lavazza για την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων.
Όλο το προσωπικό θα προσδιορίζεται κατάλληλα, θα εκπαιδεύεται και θα γνωρίζει τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το νομοθετικό διάταγμα 196/2003.
3) Παροχή προσωπικών
στοιχείων Η υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι υποχρεωτική.
Παρ' όλα αυτά μπορεί να είναι αναγκαία για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών (διαχείριση βραβείων διαγωνισμών· έναρξη συμβατικών και εμπορικών σχέσεων· κ.λπ.).
Σε τέτοια περίπτωση, χωρίς την παροχή των υποχρεωτικών στοιχείων, η επιδίωξη των παραπάνω σκοπών δεν θα είναι εφικτή.
4) Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν ή εκχωρηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση την κοινοποίηση σε εταιρείες του Ομίλου Lavazza, καθώς και σε άλλες κορυφαίες εταιρείες, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Lavazza για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
5) Κάτοχος στοιχείων
Η επίσημη κάτοχος των προσωπικών στοιχείων είναι η Luigi Lavazza S.p.A., έδρα κατά νόμον - via Bologna 32, Τορίνο, στο πρόσωπο του κατά καιρούς νομίμου εκπροσώπου της.
6) Δικαιώματα του ενδιαφερομένου
Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθ. 7 του νομοθετικού διατάγματος αρ. 196/2003, το πλήρες κείμενο του οποίου παρατίθεται κατωτέρω. Άρθ. 7 (Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα)
1. Ο ενδιαφερόμενος/η έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για το εάν υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν ή όχι - αν και μπορεί να μην έχουν καταγραφεί ακόμα - και να πρέπει κοινοποιηθούν σε αυτόν ή αυτήν σε μια κατανοητή μορφή.
2. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει πληροφορίες σχετικά με:

  • a. την προέλευση των προσωπικών του/της δεδομένων·
  • b. τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας τους·
  • c. τις λογικές που εφαρμόζονται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων·
  • d. τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη, των υπευθύνων και του διορισμένου εκπροσώπου, σύμφωνα με το άρθ. 5, Παράγραφος 2·
  • e. τα άτομα ή τις κατηγορίες των ατόμων στους οποίους μπορεί να διανεμηθούν τα δεδομένα ή που μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά με την ιδιότητά τους ως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων σε κάθε περιοχή της χώρας, ως στελέχη ή υπεύθυνοι.

3. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει:

  • a. ενημερώσεις, διορθώσεις ή, αν ενδιαφέρεται, προσθήκες στα δεδομένα·
  • b. τη διαγραφή, το κλείδωμα, ή η μετατροπή σε ανώνυμη μορφή των δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, τα οποία δεν χρειάζεται να διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια υπέστησαν επεξεργασία·
  • c. δήλωση ότι οι εργασίες που αναφέρονται στα σημεία α) και β) ανωτέρω έχουν κοινοποιηθεί, ακόμη και σε σχέση με το περιεχόμενό τους, σε αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή διανεμηθεί τα δεδομένα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η συμμόρφωση με αυτή προκύπτει αδύνατη ή προϋποθέτει τη χρήση μέσων που είναι προφανώς δυσανάλογα σε σχέση με το δικαίωμα που διασφαλίζεται.

4. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει:

  • a. για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν, έστω και αν αυτή μπορεί να είναι συναφής προς τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων· η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν για τους σκοπούς αποστολής διαφημίσεων ή άμεσων πωλήσεων υλικού ή για την διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

7) Όροι και προϋποθέσεις
Οποιεσδήποτε ενέργειες και δραστηριότητες που αφορούν συμπερίληψη ή αναφορά σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά σε ιστοσελίδες ή οποιαδήποτε άλλα διαδραστικά περιβάλλοντα που παρέχονται από τη Lavazza απαγορεύονται απολύτως.
Αν προβληθεί, μπορεί να προκαλέσει τη ακύρωση της συμμετοχής σας αμέσως ή/και τη διαγραφή των δημοσιεύσεων και των φωτογραφιών σας:
* Αισχρό σεξουαλικό ή πορνογραφικό υλικό
* Υλικό που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, ιδίως πειρατικό λογισμικό, αρχεία μουσικής, φωτογραφιών, βίντεο ή κειμένου που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
* Υλικό που είναι προσβλητικό ή δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων εκφράσεων φανατισμού, ρατσισμού, μίσους, ασέβειας ή απειλής
* Υλικό που προωθεί ή παρέχει πληροφορίες που περιέχει οδηγίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε άλλους
* Λογισμικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που περιέχει ιούς ή επιζήμια συστατικά
* Υλικό ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 18 ετών
* Διαφήμιση ή χορηγίες έναντι πληρωμής
* Υλικό ή δραστηριότητες που παραβιάζουν ή υποκινούν σε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης νόμου ή κανονισμού που αποσκοπεί στην προστασία ιδιωτών ή νόμιμο κανόνα που επιβάλλεται από δημόσια αρχή.
Παρά το γεγονός ότι δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο που τοποθετείται στις ιστοσελίδες της, η Lavazza διατηρεί το δικαίωμα να τις αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χρησιμοποιείται η υπηρεσία, για τον εντοπισμό τυχόν παραβίασης, ακόμα και μόνο κατά τεκμήριο, ή δικαιωμάτων τρίτων, την ευθύνη των χρηστών μετά από καταγγελίες ακόμη και από ιδιώτες και το δικαίωμα της λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που η Lavazza ανακαλύψει κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αδίκημα, θα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.
Τα μέλη της Lavazza θα πρέπει να υπογράψουν ατελώς άδεια για χρήση, αντιγραφή, αλλαγή, μεταφορά και διανομή στο κοινό των διαδικτυακών σελίδων που τους αποστέλλονται για τον αποκλειστικό σκοπό της φιλοξενίας περιεχομένου που δημοσιεύεται από χρήστες και για τη φιλοξενία ενεργειών μάρκετινγκ και διαφημιστικών εκστρατειών. Το περιεχόμενο θα παραμείνει στην κυριότητα των χρηστών, οι οποίοι έχουν πλήρη δικαιώματα για να το διαγράψουν ή να το απορρίψουν ανά πάσα στιγμή.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η Lavazza δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις απόψεις που βρίσκονται στις σελίδες των μελών της.
Κατά την εγγραφή, οι χρήστες αναγνωρίζουν τη δική τους αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε μπορεί να εισαγάγουν στο διαδικτυακό τόπο της Lavazza, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για συμπεριφορά των μελών που παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών.
Η Lavazza εκτιμά τη συνεργασία από όποιον επιθυμεί να αναφέρει τυχόν παράβαση των όρων χρήσης της υπηρεσίας της κοινότητας, ή την παραβίαση νόμων σε ισχύ.
Τα μέλη ευθύνονται για και ενδέχεται να διωχθούν σε σχέση με το περιεχόμενο των υλικών (κείμενα και φωτογραφίες) που φιλοξενούνται από τη Lavazza.
Κατά την αποστολή σελίδων στον διαδικτυακό τόπο της Lavazza, τα μέλη δηλώνουν ότι θα τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στις συνθήκες χρήσης της υπηρεσίας.
Εάν η Lavazza ή οι θυγατρικές της αποτελέσουν στόχο αγωγών που ασκούνται από τρίτους σε σχέση με τη συμπεριφορά ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι κοινοτικές υπηρεσίες από ένα μέλος, τα μέλη δέχονται ρητώς να απαλλάξουν τη Lavazza ή τις προαναφερθείσες θυγατρικές από οποιεσδήποτε βλαβερές συνέπειες που συνδέονται με τη νομική ενέργεια και να επιστρέψουν όλα τα έξοδα και να καταβάλλουν αποζημίωση για όλες τις άμεσες ή έμμεσες ζημίες.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ή αιτήσεις για την πρόσβαση, τροποποίηση ή διαγραφή, ή να αντιταχθείτε στη χρήση τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την:
LUIGI LAVAZZA S.p.A.
(Εξυπηρέτηση Πελατών Lavazza)
ΑΦΜ IT00470550013
Via Bologna, 32 - 10152 Τορίνο Ιταλία
Τηλ. +39 011 2408400
Φαξ + 39 011 2398333
e-mail: info@lavazza.it